Ocenenia a súťaže

Cena Daniela Rapanta

Cena Daniela Rapanta je ocenenie zriadené Historickým odborom Matice slovenskej v roku 1995 ako najvyššie ocenenie, ktorým oceňuje prínos za rozvoj historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v zahraničí. Udeľuje sa jednotlivcovi alebo dvom jednotlivcom, a to za celoživotné dielo alebo syntetizujúci pohľad a významné prehĺbenie poznatkov o slovenských dejinách. Cena je udeľovaná na počesť slovenského historika a archivára Daniela Rapanta (* 1897 – † 1988) podľa možnosti 17. apríla, v deň jeho narodenia.

Cena Františka Hrušovského

prof. Dr. František Hrušovský, významný historik, pedagóg a politik

Pre študentov histórie a pomocných vied historických, ako aj pre mladých vedeckých pracovníkov, sa na podobných zásadách ako Cena Daniela Rapanta udeľuje HO MS Cena Františka Hrušovského pri príležitosti výročia jeho narodenia 7. septembra kalendárneho roka. 

Cena Bela Pollu

Dr. Belo Polla, významný archeológ a historik, čestný predseda HO MS

Cena Bela Pollu sa udeľuje na základe výsledkov dejepisnej súťaže žiakov východoslovenských stredných škôl, ktorú organizujú členovia HO MS. Cieľom Ceny Bela Pollu je pripomínať si významnú osobnosť slovenskej historickej vedy a podnecovať u najmladších ľudí záujem o dejiny Slovenska a Slovákov.

Organizačný výbor a pokyny

© Historický odbor Matice slovenskej 2024