Naše periodiká

Historický zborník je recenzovaný vedecký časopis zameraný na slovenské národné dejiny od najstarších čias po súčasnosť. Publikuje príspevky venované politickým, hospodárskym, kultúrnym a sociálnym dejinám, tematicky zamerané celoslovensky, ale aj regionálne v prípade významu spracovanej regionálnej problematiky v celoslovenskom kontexte. Venuje sa aj medzinárodným súvislostiam slovenských dejín, dejinám Slovákov v zahraničí a dejinám Matice slovenskej. Vydáva ho Matica slovenská v Slovenskom historickom ústave Matice slovenskej v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej.

Viac informácií o Historickom zborníku sa dočítate na samostatnej stránke periodika: www.zbornik.sk

Aktuálne číslo

Historický zborník, ročník 33,
číslo 2, 2023

© Historický odbor Matice slovenskej 2024