Otázky Veľkej Moravy, alebo mala byť vztýčená socha sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na Bratislavskom hrade ? – prednáškový seminár

Prednáškový seminár s vyššie uvedeným názvom sa uskutočnil v stredu, 8. novembra 2023 v aule Pravoslávnej bohosloveckej fakulty. Organizátormi boli práve Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove spolu s Historickým odborom Matice slovenskej. Pozvanie vystúpiť s prednáškou prijal prof. Martin Homza, Dr. z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a taktiež aj o. Mgr. Peter Savčak, PhD., pravoslávny liturgista, z Katedry praktickej a systematickej teológie PBF PU.

Po úvodnej modlitbe a predstavení vzácnych hostí, dekan PBF PU o. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. otvoril tento prednáškový seminár svojim úvodným slovom, v ktorom vyjadril vďaku a podporu hosťom a tiež organizátorom podujatia. Hneď za príhovorom dekana sme mali možnosť vypočuť si ukážku byzantského spevu, ktorú nám predniesli otcovia duchovní Mgr. Milan Petrisko, PhD. a Mgr. Mikuláš Pružinský.

S prednáškou ako prvý vystúpil prof. Martin Homza, významný slovenský medievalista a odborník na staršie slovenské dejiny a dejiny strednej Európy. V nej prv priblížil vnímanie vlastných dejín našimi susedmi Čechmi a Maďarmi, no jadrom samotnej prednášky bola problematika prijímania vlastných slovenských dejín Slovákmi. Cyrilometodská misia bola nosnou témou prednášky prof. Homzu. Tá bola obohatená aj prezentáciou s ukážkami fresiek a iných pamiatok. Popri tejto vážnej problematike však nebola núdza o zábavné momenty. Celý obsah prednášky bol zároveň aj odpoveďou na otázku z názvu, teda či mala alebo nemala byť vztýčená socha sv. Konštantína (Cyrila), jeho brata sv. Metoda a ich žiaka sv. Gorazda na Bratislavskom hrade. Boli sme povzbudení nezanevrieť a vážiť si vlastné dejiny v celej ich šírke.

Ešte predtým, než predstavil svoju prednášku o. dr. Savčak, vystúpil Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty pod vedením o. dr. Milana Petriska. Názov druhej prednášky znel Byzantská idea vo svetle cyrilometodskej misie. V nej sme mali možnosť cez duchovno-umelecké sprítomnenie odkazu sv. bratov vo forme ikony, pozrieť sa bližšie na ich misiu a pochopiť ich veľkolepé dielo. No neostalo to iba v historickej rovine, pretože prednášajúci dokázal veľmi pútavo vysvetliť aj druhú, duchovnú dimenziu cyrilometodského odkazu. Dr. Savčak dokázal, že ten je prítomný na Slovensku aj dnes a sme povinní si ho strážiť ako svoje národné bohatstvo.

– Andrej Kostelník, Diana Kostelníková, NA PULZE, ročník XVI/číslo 4, december 2023