O nás

Historický odbor Matice slovenskej (HO MS) je dobrovoľným záujmovým združením profesionálnych historikov, archeológov a archivárov. Tvorí samostatnú súčasť Matice slovenskej ako jej vedecký odbor a má vlastnú právnu subjektivitu. Podieľa sa na výskume slovenských dejín, uskutočňuje výskum regionálnych dejín Slovenska, ako aj jednotlivých miest a obcí. Historický odbor MS pomáha pri ochrane kultúrneho
a historického dedičstva, popularizuje výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti
a aktívne sa podieľa na formovaní historického a národného povedomia občanov Slovenskej republiky. HO MS spolupracuje s inými domácimi a zahraničnými vedeckými inštitúciami a jednotlivcami. V rámci edície Spisy Historického odboru MS vydáva monografie, zborníky a dokumenty. Vedeckým periodikom HO MS je časopis Historický zborník.

HO MS vznikol v roku 1920. Na začiatku 50. rokov bol v rámci politiky vtedajšieho režimu rozpustený. Obnovený bol na Valnom zhromaždení v decembri 1992. Medzi významných členov HO MS patrili dôležité osobnosti slovenskej historiografie ako Jozef Škultéty, Michal Matunák, Jozef Branecký, Václav Chaloupecký, Pavol Florek, Jan Eisner, Daniel Rapant, František Hrušovský, Branislav Varsik, Alexander Húščava, Vendelín Jankovič, Belo Polla, Richard Marsina, Ladislav Deák, Titus Kolník a mnoho ďalších.

Prof. PhDr. Daniel Rapant, DrSc., predseda HO MS v rokoch 1945 až 1948.
Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., predseda HO MS po jeho obnovení v roku 1992.
Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., súčasný predseda HO MS

© Historický odbor Matice slovenskej 2024